CheckID

KH chụp để lấy thông tin cá nhân (CMND, các loại thẻ, tài liệu)

CheckFace

KH chụp và nhận diện khuôn mặt qua camera

Thao tác qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại của khách hàng (Frontend)

CheckDoc

Máy chủ lưu, kiểm tra, so sánh các thông tin cá nhân

CheckDB

Dữ liệu đầy đủ (thông tin, ảnh nhận diện) được xử lý để hoàn tất eKYC.

Các quy trình thực hiện phía máy chủ (Backend)